Pravidlá

Pravidlá

Pravidlá

HozzászólásSzerző: admin Dátum: 2009. dec. 16., 21:53

I. ÚVODNÉ USTANOVENIA
1. Fórum stránky http://www.fcdac1904.com (ďalej len „Stránka“) je verejné internetové diskusné fórum. Poskytuje fyzickým osobám a/alebo právnickým osobám (ďalej len „užívateľ“) možnosť:
- vytvárať si vlastný profil registráciou na Stránke
- pridávať komentáre k jednotlivým témam
- zapojiť sa do verejnej diskusie
- písať súkromné správy iným zaregistrovaným užívateľom
- založiť vlastnú tému vo verejnej diskusii
- nahrať a zverejniť vlastné súbory
(ďalej spolu aj ako „Služby“).
Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo začať poskytovať, pozastaviť a ukončiť poskytovanie jednotlivých Služieb kedykoľvek na základe vlastného uváženia.
2. Služby sú na Stránke poskytované užívateľom na nekomerčné účely a zdarma, pokiaľ nie je ďalej v týchto pravidlách uvedené inak.
3. Povinnosti prevádzkovateľa a užívateľov sú uvedené v týchto Všeobecných podmienkach používania (ďalej len „Podmienky“). Užívatelia, ktorí nesúhlasia s týmito Podmienkami, nie sú oprávnení využívať Služby poskytované prevádzkovateľom na Stránke.
4. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu právnu zodpovednosť za závadný obsah vnesený používateľom servera, a to ani v súvislosti s prípadným použitím § 415, § 420 Občianskeho zákonníka. Uvedenú výhradu každý používateľ tohto servera akceptuje v plnom rozsahu.

II. REGISTRÁCIA UŽÍVATEĽA
1. Registrácia užívateľa na Stránke nie je povinná, no po úspešnej registrácii môže užívateľ využívať väčší rozsah Služieb ako užívatelia, ktorí nie sú na Stránke zaregistrovaní.
2. Užívateľ sa zaregistruje na stránke vyplnením registračného formulára, v ktorom si zvolí prihlasovacie meno a heslo a zároveň uvedie svoju emailovú adresu. Na emailovú adresu uvedenú užívateľom pri registrácii zašle prevádzkovateľ registračný link; následne bude registrácia úspešne dokončená. Ak sa do 72 hodín užívateľ neprihlási na Stránku, jeho registrácia bude zmazaná.
3. E-mailová adresa, ktorú užívateľ pri registrácii uvedie, slúži na identifikáciu užívateľa, komunikáciu medzi prevádzkovateľom a užívateľom a užívateľ zároveň udeľuje súhlas so zasielaním informačných e-mailov.
4. Každý užívateľ môže mať vytvorený len jeden užívateľský profil. V prípade zistenia opaku môžu byť profily užívateľa bez upozornenia prevádzkovateľmi zmazané a ponechajú pôvodný, prvý vytvorený profil takýmto užívateľom.
5. Vykonaním registrácie užívateľ potvrdzuje, že ním poskytnuté povinné osobné údaje v rozsahu emailová adresa sú presné a pravdivé a dáva svoj súhlas v zmysle § 4 ods. 1 písm. i) zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov so spracovaním osobných údajov prevádzkovateľom portálu.
6. Súhlas so spracovaním osobných údajov poskytuje užívateľ na vopred neurčenú dobu a je možné ho kedykoľvek odvolať písomne na emailovej adrese portálu prevádzkovateľa: forum.fcdac1904@gmail.com
7. Používateľ poskytuje prevádzkovateľovi údaje, súkromné údaje vrátane osobných údajov podľa ust. zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len "osobné údaje" a "zákon o ochrane osobných údajov"), za účelom poskytovania služieb používateľovi na serveri, sprístupňovania týchto údajov ostatným používateľom servera a evidenciu na dobu neurčitú a zároveň používateľ súhlasí, aby prevádzkovateľ tieto údaje spracovával a nakladal s nimi v súlade s ust. zákona o ochrane osobných údajov, ak ide o osobné údaje. IP adresa počítača, časy prístupov (Logy) a všetky príspevky používateľa sa nepovažujú za súkromný údaj používateľa. Dňom zrušenia registrácie sa má za to, že používateľ súhlas na spracovanie osobných údajov odvolal, pričom prevádzkovateľ sa zaväzuje s týmito údajmi naložiť podľa ust. zákona o ochrane osobných údajov. Používateľ poskytuje svoje osobné údaje dobrovoľne a je si vedomý toho, že jeho osobné údaje môžu byť v súvislosti so službami poskytovanými na serveri sprístupnené tretím osobám (používateľom).

III. ZRUŠENIE REGISTRÁCIE
1. Užívateľ môže požiadať o zrušenie registrácie emailom na forum.fcdac1904@gmail.com Email musí byť odoslaný z adresy elektronickej pošty, ktorú užívateľ zadal pri registrácii, inak nie je možné jeho správne spracovanie . V prípade zrušenia registrácie je prevádzkovateľ oprávnený vymazať celý obsah profilu užívateľa.
2. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zrušiť registráciu alebo zamedziť prístup užívateľovi, ktorý porušuje tieto pravidlá a/alebo všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky.
3. Po zrušení registrácie užívateľa má prevádzkovateľ právo udržiavať informácie zadané užívateľom po neobmedzene dlhú dobu (ide najmä o IP adresu počítača, emailovú adresu a časy prístupov užívateľa). Po zrušení registrácie užívateľa zároveň na Stránke zostávajú aj všetky príspevky užívateľa, ktoré boli a sú prístupné.

IV. POVINNOSTI UŽÍVATEĽA
1. Užívateľ berie na vedomie, že pri využívaní služieb na Stránke sa nesmie správať v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a/alebo s pravidlami morálky a slušnosti.
2. Užívateľ má právo slobodne vyjadrovať svoje názory.
3. Užívateľ sa sám musí podriaďovať požiadavke slobodnej výmeny názorov a voľného toku informácií.
4. Užívateľ nesie zodpovednosť za to, že obsah jeho príspevku nebude v rozpore so zákonmi Slovenskej republiky.
5. Užívateľ sa musí vyhnúť vulgarizmom, alebo iným slovným alebo znakovým výrazom, ktorých priamy alebo nepriamy význam je v rozpore so všeobecne akceptovateľnou spoločenskou morálkou a etikou.
6. Užívateľ nesmie odosielať príspevky s erotickým obsahom.
7. Je zakázané otvorene alebo skrytou formou poskytovať reklamu.
8. Užívateľ nesmie propagovať a uskutočňovať akúkoľvek ďalšiu formu konania, ktoré je v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky.
9. Užívateľ nesmie zverejniť príspevok s autorským dielom, s ktorými je nakladané v rozpore s autorským právom (t.j. warez).
10. Užívateľ sa nesmie snažiť brániť v diskusii na serveri ostatným používateľom, prípadne ju narúšať. Používateľ nesmie obťažovať ostatných používateľov.
11. Používateľ nesmie žiadnym spôsobom poškodzovať dobré meno prevádzkovateľa!
12. Užívateľ nemá za jeho príspevky zverejnené na serveroch nárok na žiadnu autorskú odmenu.
13. Užívateľ sa nesmie pokúšať prihlásiť sa na server ako iný používateľ a ani inak poškodzovať ďalších používateľov alebo iné osoby.
14. Užívateľ sa zaväzuje, že bude pridávať na server len také súbory, ku ktorým má autorské práva resp. súhlas autora.
15. Užívateľ nesmie na server pridávať súbory, ktoré sú v rozpore s dobrými mravmi a so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
16. Užívateľ nesmie obchádzať vyššie uvedené zákazy.

V. PRÁVA A POVINNOSTI PREVÁDZKOVATEĽA
1. Prevádzkovateľ nemá voči užívateľom alebo tretím osobám v súvislosti so službami poskytovanými na Stránke okrem povinností uvedených v týchto pravidlách žiadne iné ďalšie povinnosti.
2. Prevádzkovateľ nezodpovedá za obsah na Stránke.
3. Prevádzkovateľ neposkytuje užívateľom záruku nepretržitej funkčnosti, bezchybnej činnosti a zabezpečenia Stránky. Prevádzkovateľ nezodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá by mohla byť užívateľovi spôsobená v súvislosti s používaním Služieb na stránke.
4. Prevádzkovateľ má právo kedykoľvek zrušiť registráciu užívateľa, a to aj bez uvedenia dôvodu.
5. Užívateľ berie na vedomie, že je povinný nahradiť každú škodu prevádzkovateľovi v celom rozsahu, ktoré sám zapríčinil.
6. Prevádzkovateľ si vyhradzujú právo pozmeniť, premiestniť, alebo vymazať príspevky prispievateľov, pokiaľ nejakým spôsobom sú v rozpore s týmito pravidlami, so zákonmi SR, alebo ak nesúvisia s témou; nie je to ale jeho povinnosťou.
7. Prevádzkovateľ stránky si vyhradzuje právo podľa uváženia nepovoliť uverejnenie linku na webovú stránku, v ktorom je odkaz na články, ktoré nie sú dielom stránky, na ktorý príslušný link odkazuje. Ide o články z portálov, ktoré sú na stránku http://www.fcdac1904.com preberané v súlade s obvyklou praxou a zaužívanými mravmi.

VI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1. Užívateľ berie na vedomie a súhlasí, že prevádzkovateľ je oprávnený tieto Podmienky kedykoľvek meniť.
2. Užívateľ je pri využívaní Služieb na Stránke povinný dodržiavať právne predpisy štátu, v ktorom sa nachádza, ako aj právne predpisy Slovenskej republiky. V prípade porušenia právnych predpisov alebo povinností uvedených v týchto Podmienkach, môže prevádzkovateľ poskytnúť všetky informácie o užívateľovi oprávneným orgánom.
3. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek ukončiť prevádzkovanie Stránky a poskytovanie Služieb na Stránke.
4. Na text týchto pravidiel sa vzťahuje autorské právo.
admin
admin
 
Hozzászólás: 91
Csatlakozott: 2006. aug. 24., 14:08


Vissza: Szabályzat


Ki van itt

Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 0 vendég

cron